กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2563 การเตรียมความพร้อมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 โครงการบริหารจัดการน้ำ ปี 2562 โครงการ "จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ" ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 58

ส่วนมาตรฐานความปลอดภัย

การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2563

การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2563จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16339 ครั้ง