กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ระเบียบ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ หนังสือ/ข้อสั่งการ มาตรฐาน คู่มือ และแนวทางปฏิบัติด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย อื่น ๆ

ส่วนมาตรฐานเครื่องจักรกล

ระเบียบ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ

รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ปี 2560
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20497 ครั้ง