กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
เครื่องจักรกลสาธารณภัย
เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง โดยมีถังน้ำขนาด 4,000 ลิตรและถังโฟมเคมีขนาด 500 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มีชุดรถพ่วงลากจูงบรรทุกตัวยานสายพาน ที่ด้านบนติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับใช้ในการฉีดน้ำ/โฟมดับเพลิง ช่วยหล่อเย็นลดอุณหภูมิ หรือใช้ช่วยเป่าลมระบายอากาศ ในตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ จากการลอบวางเพลิง หรือผลของการระเบิดจากการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย มีชุดควบคุมการทำงานระยะไกล แบบไร้สาย (Wireless Remote Control) โดยไม่ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดอันตราย
เป็นรถบรรทุกหน้าสั้นขนาด 6 ตัน 4 ล้อ แบบ 4 x 4 ติดตั้งมีถังน้ำขนาดความจุ 3,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาดความจุ 250 ลิตร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิงสามารถออกปฏิบัติการดับไฟป่า โดยระหว่างปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนไปตามบริเวณที่มีไฟไหม้ได้โดยมีระบบฉีดน้ำป้องกันไม่ให้ตัวรถได้รับความเสียหาย
เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ใช้การสูบส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกล เพื่อสนับสนุนงานดับเพลิง หรือแจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสามารถใช้ในการสูบระบายน้ำท่วมขังได้ (ใช้ร่วมกับรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วม/ขัง) มีเครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิค ทางส่งน้ำมีขนาด 6 นิ้ว สามารถส่งน้ำได้ไกล 3,000 เมตร
เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได สำหรับใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมและสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูงหรือในบริเวณที่ไม่สามารถพาดบันไดผ่านสิ่งกีดขวางได้ ติดตั้งอุปกรณ์หนีภัยจากที่สูงและมีอุปกรณ์ประจำรถสำหรับใช้ในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยครบชุด
เป็นรถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมี และวัตถุอันตราย มีที่นั่งพนักงานขับรถและพนักงานกู้ภัยในเก๋งได้ 2 ที่นั่ง ด้านหลังเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ (Compartment Body) ติดตั้งเครื่องมือกู้ภัยอุบัติภัย ที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมี วัตถุอันตราย และสนับสนุนการกู้ภัย/ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาด 150 ลิตร สำหรับดับเพลิง และบรรเทาสาธารณภัยทั่วไป
เป็นรถบรรทุกหน้าสั้น 10 ล้อ มีถังน้ำขนาด 6,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาด 6,000 ลิตร และระบบผงเคมีดับเพลิงบนโครงรถ ควบคุมการฉีดได้จากภายในเก๋ง สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงก๊าซ และสารเคมีได้
ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ
แนวทางการดำเนินงานชุดปฏิบัติการ ปภ. ซ่อมสร้าง เคลื่อนที่เร็ว Immediate Restoration Team : IRT
ผังแม่บทการปรับปรุงพัฒนาบริเวณและพื้นที่ใช้สอยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต นำร่อง
การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คำสั่งกองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
หนังสือ/ข้อสั่งการ
หนังสือ/ข้อสั่งการ
เว็บไซต์กองมาตรการป้องกันสาธารณภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62981 ครั้ง