กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
เครื่องจักรกลสาธารณภัย
เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง โดยมีถังน้ำขนาด 4,000 ลิตรและถังโฟมเคมีขนาด 500 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มีชุดรถพ่วงลากจูงบรรทุกตัวยานสายพาน ที่ด้านบนติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับใช้ในการฉีดน้ำ/โฟมดับเพลิง ช่วยหล่อเย็นลดอุณหภูมิ หรือใช้ช่วยเป่าลมระบายอากาศ ในตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ จากการลอบวางเพลิง หรือผลของการระเบิดจากการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย มีชุดควบคุมการทำงานระยะไกล แบบไร้สาย (Wireless Remote Control) โดยไม่ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดอันตราย
เป็นรถบรรทุกหน้าสั้นขนาด 6 ตัน 4 ล้อ แบบ 4 x 4 ติดตั้งมีถังน้ำขนาดความจุ 3,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาดความจุ 250 ลิตร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิงสามารถออกปฏิบัติการดับไฟป่า โดยระหว่างปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนไปตามบริเวณที่มีไฟไหม้ได้โดยมีระบบฉีดน้ำป้องกันไม่ให้ตัวรถได้รับความเสียหาย
เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ใช้การสูบส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกล เพื่อสนับสนุนงานดับเพลิง หรือแจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสามารถใช้ในการสูบระบายน้ำท่วมขังได้ (ใช้ร่วมกับรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วม/ขัง) มีเครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิค ทางส่งน้ำมีขนาด 6 นิ้ว สามารถส่งน้ำได้ไกล 3,000 เมตร
เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได สำหรับใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมและสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูงหรือในบริเวณที่ไม่สามารถพาดบันไดผ่านสิ่งกีดขวางได้ ติดตั้งอุปกรณ์หนีภัยจากที่สูงและมีอุปกรณ์ประจำรถสำหรับใช้ในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยครบชุด
เป็นรถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมี และวัตถุอันตราย มีที่นั่งพนักงานขับรถและพนักงานกู้ภัยในเก๋งได้ 2 ที่นั่ง ด้านหลังเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ (Compartment Body) ติดตั้งเครื่องมือกู้ภัยอุบัติภัย ที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมี วัตถุอันตราย และสนับสนุนการกู้ภัย/ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาด 150 ลิตร สำหรับดับเพลิง และบรรเทาสาธารณภัยทั่วไป
เป็นรถบรรทุกหน้าสั้น 10 ล้อ มีถังน้ำขนาด 6,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาด 6,000 ลิตร และระบบผงเคมีดับเพลิงบนโครงรถ ควบคุมการฉีดได้จากภายในเก๋ง สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงก๊าซ และสารเคมีได้
ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ
ผังแม่บทการปรับปรุงพัฒนาบริเวณและพื้นที่ใช้สอยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต นำร่อง
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อมสถานที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำจังหวัด
การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนังสือ/ข้อสั่งการ
คำสั่งกองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
หนังสือ/ข้อสั่งการ
เว็บไซต์กองมาตรการป้องกันสาธารณภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 48573 ครั้ง