กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง แบบมาตรฐานอาคาร ชุดปฏิบัติการ ปภ. ซ่อมสร้าง เคลื่อนที่เร็ว Immediate Restoration Team : IRT DPMRC Renovate Project ศูนย์ ปภ. เขต ประจำจังหวัด 2561

ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ

DPMRC Renovate Project

DPMRC Renovate Project : DPMRC Startup

ผังแม่บทการปรับปรุงพัฒนาบริเวณและพื้นที่ใช้สอยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต นำร่อง
ผังแม่บทการปรับปรุงพัฒนาบริเวณและพื้นที่ใช้สอยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต นำร่อง
ประกอบด้วย
1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี
2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
3. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร
4. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16716 ครั้ง