กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง แบบมาตรฐานอาคาร DPMRC Renovate Project ศูนย์ ปภ. เขต ประจำจังหวัด 2561

ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ

2561

หลักเกณฑ์การเสนอโครงการด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย และโครงการฟื้นฟูบรูณะพื้นที่ประสบสาธารณภัย

ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8732 ครั้ง