กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ด้านการกู้ภัย ด้านการดับรถดับเพลิง ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการ

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู

รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกล (Mobile Long Distance Water Supply System Vehicle)

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ใช้การสูบส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกล เพื่อสนับสนุนงานดับเพลิง หรือแจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสามารถใช้ในการสูบระบายน้ำท่วมขังได้ (ใช้ร่วมกับรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วม/ขัง) มีเครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิค ทางส่งน้ำมีขนาด 6 นิ้ว สามารถส่งน้ำได้ไกล 3,000 เมตร
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 53324 ครั้ง